Adatvédelmi szabályzat

A rentabikevelence.hu Kerékpárkölcsönző – később, mint adatkezelő – személyes adatokat kizárólagosan a tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó estekben gyűjt. Az adatkezelő tevékenységi köre: kerékpár  kölcsönzés és javítás, közúti fuvarozás; Gárdony Város 5457284. ügyszámú Határozata alapján.
Az adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendeletek betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
Az adatkezelő adatai:
Név : Posta Tibor egyéni vállalkozó
Székhely: 2481, Velence Béke utca 61 / B / 1
Adószám: 67578742-1-27
Nyilvántartási szám : 50438761
Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden estben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak eleget téve kezeli, megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
• A szabályzat jogi alapjai:
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján  került kiállításra:
• évi CXIX tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzést szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.
• évi CVIII tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
• évi CXII tv. az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról.
• 2016 / 679 Eu. rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95646 Ek Rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Az adatkezelő vállalja a jelen szabályzat betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot megváltoztassa, ez esetekben a módosítást is közzé teszi.
• Értelmező rendelkezések:
Személyes adat – bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző tényezők alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás – az érintett adatainak önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatai kezelésére.
Tiltakozás – az érintett nyilatkozata, melyben személyes adatai kezelését kifogásolja.
Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, aki vagy ami az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja illetve végrehajtatja.
Adatkezelés – az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozása,törlése, megsemmisítése továbbá az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang – vagy képfelvétel készítése, valamint a személy bármely fizikai adata mely alkalmas az azonosításra.
Adattovábbítás – az adatok meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal – az adat bárki számára történő hozzáférhetővé való tétele.
Adattörlés – az adat felismerhetetlenné tétele, oly módon,hogy ennek  helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés – az adat azonosító jellel való ellátása.
Adatzárolás – az adat azonosító jellel ellátása további kezelésének, végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adat megsemmisítés – az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás – az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, aki az adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány – a gyűjtött adatok összessége
Harmadik személy – olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy ami nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Adatvédelmi incidens – személyes adatok jogellenes kezelés, feldolgozása, jogosulatlan hozzáférés lehetővé tétele.
• Adatkezelési alapelvek:
• Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény illetve rendelet elrendeli.
• Csak olyan személyes adat kezelhető, ami az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen.
• A személyes adat akkor továbbítható, ha az érintett ahhoz hozzájárul vagy a törvény azt megengedi, a jogszabályoknak megfelelően .
• Az adatkezelés alapja, minden esetben önkéntesen, hozzájáruláson alapul.
• A kezelt adatok:
• Kölcsönzés: név, cím, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám.
• Alkalmazás: a fentiek valamint TB és adószám.
• Vagyonvédelem: az adatkezelő vagyonvédelmi célból video megfigyelő rendszert üzemeltethet, mely képrögzítésre is alkalmas.
• Az adatkezelés tartama:
• Kölcsönzés: az ügyletet lezáró nap végig
• Alkalmazás: a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti ideig
• Vagyonvédelem: a vagyonvédelmi rendszer a felvett adatokat 72 óra elteltével automatikusan törli.
• Az adatkezelés biztonsága:
• Az adatkezelő Posta Tibor EV illetve annak jogosult alkalmazottai.
• Az érintett jogai:
• Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
• Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozóról, az adat törléséről, megsemmisítéséről illetve azok harmadik személynek való átadásáról.
• Ha az érintett írásban kér tájékoztatást, azt az adatkezelő köteles 25 napon belül megtenni.
• A személyes adatot az adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adat hiányos vagy téves, ha azt a törvény nem zárja ki, ha az adat kezelésének célja megszűnt, az adat tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ezt a hatóság vagy az adatvédelmi biztos elrendeli.
• A törlésről az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
• Amennyiben az érintett tiltakozik a jogos adatkezelés ellen, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatást megtagadhatja.
• Az érintett, jogainak megsértése setén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.
• Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Cím : 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu
• Jognyilatkozat:
Az adatkezelő kijelenti, hogy a fenti szabályzat minden pontját magára kötelezőnek tekinti és annak betartását illetve betartatását fokozottan felügyeli. Ezen szabályzat az adatkezelő honlapján közzétett, ott szabadon megtekinthető.  Az adatkezelő a szabályzat megváltoztatásának jogát a törvényi feltételek figyelembevételével önmagának fenntartja.  Az esetleges változtatásról az adatkezelő a honlapján mindenkor tájékoztatást ad.
Kelt: Velence, 2018. május 24.

 

 
Scroll to Top