Adatvédelmi szabályzat

A Rent a Cruiser Bike Velence Kerékpárkölcsönző – később, mint adatkezelő – személyes adatokat kizárólagosan a tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó estekben gyűjt. Az adatkezelő tevékenységi köre: kerékpár  kölcsönzés és javítás, közúti fuvarozás; Gárdony Város 5457284. ügyszámú Határozata alapján.

Az adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendeletek betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az adatkezelő adatai:

Név : Posta Tibor egyéni vállalkozó

Székhely: 2481, Velence Béke utca 61 / B / 1

Adószám: 67578742-1-27

Nyilvántartási szám : 50438761

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden estben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak eleget téve kezeli, megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 1. A szabályzat jogi alapjai:

  A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján  került kiállításra:

  • évi CXIX tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzést szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.
  • évi CVIII tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • évi CXII tv. az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról.
  • 2016 / 679 Eu. rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95646 Ek Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  Az adatkezelő vállalja a jelen szabályzat betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot megváltoztassa, ez esetekben a módosítást is közzé teszi.

 2. Értelmező rendelkezések:

  Személyes adat – bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző tényezők alapján azonosítani lehet.

  Hozzájárulás – az érintett adatainak önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatai kezelésére.

  Tiltakozás – az érintett nyilatkozata, melyben személyes adatai kezelését kifogásolja.

  Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, aki vagy ami az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja illetve végrehajtatja.

  Adatkezelés – az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozása,törlése, megsemmisítése továbbá az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang – vagy képfelvétel készítése, valamint a személy bármely fizikai adata mely alkalmas az azonosításra.

  Adattovábbítás – az adatok meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  Nyilvánosságra hozatal – az adat bárki számára történő hozzáférhetővé való tétele.

  Adattörlés – az adat felismerhetetlenné tétele, oly módon,hogy ennek  helyreállítása többé nem lehetséges.

  Adatmegjelölés – az adat azonosító jellel való ellátása.

  Adatzárolás – az adat azonosító jellel ellátása további kezelésének, végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

  Adat megsemmisítés – az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

  Adatfeldolgozás – az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

  Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, aki az adatok feldolgozását végzi.

  Adatállomány – a gyűjtött adatok összessége

  Harmadik személy – olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy ami nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  Adatvédelmi incidens – személyes adatok jogellenes kezelés, feldolgozása, jogosulatlan hozzáférés lehetővé tétele.

 3. Adatkezelési alapelvek:
  • Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény illetve rendelet elrendeli.
  • Csak olyan személyes adat kezelhető, ami az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen.
  • A személyes adat akkor továbbítható, ha az érintett ahhoz hozzájárul vagy a törvény azt megengedi, a jogszabályoknak megfelelően .
  • Az adatkezelés alapja, minden esetben önkéntesen, hozzájáruláson alapul.
 4. A kezelt adatok:
  • Kölcsönzés: név, cím, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám.
  • Alkalmazás: a fentiek valamint TB és adószám.
  • Vagyonvédelem: az adatkezelő vagyonvédelmi célból video megfigyelő rendszert üzemeltethet, mely képrögzítésre is alkalmas.
 5. Az adatkezelés tartama:
  • Kölcsönzés: az ügyletet lezáró nap végig
  • Alkalmazás: a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti ideig
  • Vagyonvédelem: a vagyonvédelmi rendszer a felvett adatokat 72 óra elteltével automatikusan törli.
 6. Az adatkezelés biztonsága:
  • Az adatkezelő Posta Tibor EV illetve annak jogosult alkalmazottai.
 7. Az érintett jogai:
  • Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
  • Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozóról, az adat törléséről, megsemmisítéséről illetve azok harmadik személynek való átadásáról.
  • Ha az érintett írásban kér tájékoztatást, azt az adatkezelő köteles 25 napon belül megtenni.
  • A személyes adatot az adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adat hiányos vagy téves, ha azt a törvény nem zárja ki, ha az adat kezelésének célja megszűnt, az adat tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ezt a hatóság vagy az adatvédelmi biztos elrendeli.
  • A törlésről az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  • Amennyiben az érintett tiltakozik a jogos adatkezelés ellen, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatást megtagadhatja.
  • Az érintett, jogainak megsértése setén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.
  • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Cím : 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1-391-1400

E-mailugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

 1. Jognyilatkozat:

Az adatkezelő kijelenti, hogy a fenti szabályzat minden pontját magára kötelezőnek tekinti és annak betartását illetve betartatását fokozottan felügyeli. Ezen szabályzat az adatkezelő honlapján közzétett, ott szabadon megtekinthető.  Az adatkezelő a szabályzat megváltoztatásának jogát a törvényi feltételek figyelembevételével önmagának fenntartja.  Az esetleges változtatásról az adatkezelő a honlapján mindenkor tájékoztatást ad.

Kelt: Velence, 2018. május 24.


Archívum